Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Gazdálkodási adatok

 

Gazdasági Program 2020-2024 elérhető ide kattintva

 

 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések


 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

A szerve vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétételi helye itt
 3.2 Költségvetések,  beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,

számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

  Költségvetési rendeletek:
 2019,   2018, 2017

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,

  Zárszámadások:
20192018, 2017, 

20162015, 2014, 2013, 20122011,

 3.3 Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak engedélyezett  létszáma a főállású polgármesterrel  együtt: 16 fő

Részletezve: 
               - 1 főállású polgármester

               - 1 fő jegyző
               - 1 fő aljegyző
 Bánhorváti:   - 5 fő köztisztviselő
 Mályinka:  - 2 fő köztisztviselő
  Nagybarca:   - 3 fő köztisztviselő
  Tardona:       - 3 fő köztisztviselő

cafetéria 2014. évben:
bruttó 200.000-Ft/év/fő,
összesen: 3.200.000 Ft/év (16 fő)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai,
és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyelet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  feltöltés alatt

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmilliót meghaladó kifizetések

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  Közzétételi helye itt

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Közzétételi helye itt