Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Lakcímrendezési ügyek

LAKCÍM FIKTÍVVÉ NYILVÁNÍTÁSA

A polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe ahol él, tartózkodási helye pedig annak a lakásnak a címe ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie.

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Ügyleírás:

Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett "fiktíválás". Ennek célja, hogy minden állampolgár okirata (lakcímet igazoló hatósági igazolványa) a valós állapotot tükrözze és a népesség-nyilvántartás is a valós adatokat tartalmazza.

A lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.

A lakcímrendezési eljárás illetékmentes kérelemre vagy hivatalból indítható meg. A kérelmező polgárnak igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott. A jegyző csak az illetékességi területén létesített lakcímek vonatkozásában járhat el.

A kérelemhez az eljárás meggyorsítása érdekében amennyiben rendelkezésére áll célszerű csatolni magántulajdonú ingatlan esetén az ingatlan tulajdonjogát igazoló okiratot (pl. adásvételi szerződés).

Továbbá a kérelmezőnek a lakcímrendezési kérelem záradékán két tanú nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a kijelenteni kívánt személy ténylegesen nem lakik a bejelentett lakcímén. Elfogulatlan tanúként elsősorban az adott címen, házban lakó szomszéd nyilatkozata fogadható el, aki a kérelmezővel hozzátartozói viszonyban nem áll.

Amennyiben a tényállás tisztázását követően a jegyző megállapítja, hogy a polgár a bejelentett lakcíméről véglegesen elköltözött, akkor a lakcímet "fiktív" jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímet be nem jelenti.

Nem szerepeltethető "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyző az eljárása során megállapítja, hogy az érintett – a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.

Amennyiben a lakóhely "fiktívvé" nyilvánítás során hozott határozat jogerőssé válik, úgy a népesség-nyilvántartásban átvezetésre kerül az érintett személy lakcímének érvénytelenítése. Ha a lakóhely "fiktívvé" nyilvánítás után az érintett polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs, és nem külföldön élő magyar állampolgár, úgy adatait a nyilvántartásban "lakcím nélküli"-ként kezelik.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény