Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Rendkívüli települési támogatás

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

Az eljárás költség és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 nap

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

 

Ügyleírás:

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló család részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A lakhatási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

- az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot,

- az igénylő illetve vele közös háztartásban együtt élő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó, szolgáltató által kibocsátott, kérelem benyújtását megelőző havi számla másolatát,

- a lakáshasználat jogcíméről a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Ha ennek jogcíme nem olyan jog, ami az ingatlan-nyilvántartásban szerepel, az erre vonatkozó jognyilatkozatot a kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell.

 

A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki esetében a háztartásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege:

- 2.000,- Ft, amennyiben a háztartásban együtt élők száma 1-2 fő,

- 2.500,- Ft, amennyiben a háztartásban együtt élők száma 3 fő,

- 3.000,- Ft, amennyiben a háztartásban együtt élők száma 4 fő vagy annál több.

A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. Megállapítás esetén a kérelmezőt a lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

kérelem letölthető itt

 

Rendkívüli települési támogatás

 

Ügyleírás:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon kérelmezőnek, aki létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt önmagáról és családjáról más módon gondoskodni nem tud. Többletkiadás különösen: súlyos betegség, hirtelen bekövetkezett elemi kár, gyermek születése, kiskorú iskoláztatásával kapcsolatos kiadások.

Rendkívüli települési támogatásra jogosult:

- az a mályinkai lakóhelyű kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik

Halálesetre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Halálesetre tekintettel az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg.

A kérelemhez csatolni kell:

- a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

Halálesetre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 20.000,- Ft.

kérelem letölthető itt

 

- a település lakosaként anyakönyvezett újszülött gyermek egyik szülője

A gyermek születésére tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát.

Gyermek születésére tekintettel nyújtott település támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.

kérelem letölthető itt

 

A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg.

A rendkívüli települési támogatás mértéke – rászorultsághoz igazodva – alkalmanként maximum 10 000 Ft, éves összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, kamatmentes kölcsön esetén 50.000,- Ft.

Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás összege maximum 100.000 Ft lehet.

A kamatmentes kölcsön legfeljebb hat hónapos futamidőre adható és havi részletekben kell visszafizetni. A kölcsön futamidejéről és a havi részletek összegéről az ezt megállapító határozatban kell rendelkezni.

Rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni az Önkormányzat által már megállapított egyéb ellátásokat is.

Rendkívüli települési támogatás csak kivételesen indokolt esetben állapítható meg, ha a kérelmező az Önkormányzattól más segélyezési formában is részesül.

kérelem letölthető itt

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról