Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Célja annak a ténynek az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

 

A kérelem letölthető itt!

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

Az eljárás költség és illetékmentes.

 

Ügyleírás:

Az eljárás kérelemre indul, melyhez mellékelni kell:

  • vagyonnyilatkozat
  • jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmét tanúsító iratok

Jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres bevétel, családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, GYES, GYET...stb.)

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumok:

- az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan APEH igazolást,

- az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

  • 18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
  • válás és egyéb esetekben a bírósági, gyámhatósági határozatok (a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozottak)
  • egyedülálló szülő esetén az erre vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló, aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, az egészségi állapotára vonatkozó igazolás
  • igazolás a fizetett/kapott tartásdíj összegéről

 

Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultsága, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

a.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át (39.900 Ft,-)

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,

- vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,

- vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét,

- illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;

b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (37.050 Ft,-)

- az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott értéket.

A gyermekvédelmi kedvezmény alapján a jogosult:

  • ingyenes gyermekétkeztetést vehet igénybe a gyermek a bölcsőde, óvoda és az általános iskola hetedik osztályáig, 50 %-os térítési díjkedvezményben részesül a felső tagozatos és középiskolás tanuló
  • évente kétszer (júliusban és novemberben) pénzbeli/természetbeni támogatásban részesül
  • tankönyvtámogatást élvez.

Az ellátás iránti kérelem elbírálásának előkészítése érdekében az Önkormányzat környezettanulmányt is készíthet.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- 149/1997. (IX..10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

- 331/2006.( XII.23.) Korm. rendelet. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről