Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Magán pálinkafőzés

Ügyintéző:  Boncsér Diána általános igazgatási és adóügyi előadó

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Ügyleírás:

2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Jöt) magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak.

A Jövedéki törvény 63.§ (8) bekezdés szerint  a magánfőzés és az ezzel összefüggően a magánfőző fogalma az alábbi:

·         Magánfőzés: A párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter 86 térfogatszázalékos mennyiségig."

·         Magánfőző: "Az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik."

 

DESZTILÁLÓ BERENDEZÉS TULAJDONLÁSÁNAK  BEJELENTÉSE

A Jöt. 67/A.§ (1)-(4) bekezdés értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy ellenőrzés esetén azt bemutatni. A 2015. január 1-jét megelőzően beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést 2015. január 15-ig kell megtenni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző természetes azonosítóit, lakcímét, elérhetőségi adatait, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.  A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.

 

ELŐÁLLÍTOTT PÁRLAT BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE:

A Jöt. 67/A. § (4) bekezdése szerint a  magánfőzőnek tárgyévet követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1.000,- Ft (ezer) forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. Amennyiben a háztartásban több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk előállított mennyiségek egybeszámítandók.

Abban az esetben, ha a tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert, akkor a Jöt. 67/A. § (6) bekezdése szerint a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 Magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter (86 fokos) mennyiségben előállított párlat   a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. Az 50 liter felett előállított párlatot meg kell semmisíteni vagy értékesíthető alkolholtermék- adóraktár részére.

Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesítendő bejelentés és adóbevallás nyomtatványok az illetékes önkormányzati adóhatóságnál beszerezhetők, vagy az alábbi linkekre kattintva letölthetőek:

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdoni jogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény