Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

A szálláshely üzemeltetését és az abban bekövetkezett változásokat a szálláshely szolgáltató 8 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnál.

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.2O.) Kormányrendelet határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely – üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

 

A rendelet által szabályozott szálláshelytípusok:

- szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,

- panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz,

- kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

- üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

- közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,

- egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az előzőekben felsoroltak alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,

- falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km 2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

 

Ügyleírás:

A kérelmező a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet nyújt be.

 A kérelemhez mellékelt dokumentumok:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
  • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
  • vásárlók könyve, melyet nyomtatvány boltban vásárolhatnak meg, 
  • helyszínrajz
  • 3.000 Ft-os illetékbélyeg
  • a szakhatósági eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló dokumentumot

 

Az ügyintéző a beérkezett kérelem és dokumentáció tartalmának megfelelően megkeresi a kijelölt szakhatóságokat.

 

Az engedélyeztetési eljárásban – az egyéb szálláshely típus kivételével, és a folytatni kívánt tevékenységtől függően – a területileg illetékes közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági szerv, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal elsőfokú építésügyi hatósága szakhatóságként vesz részt. A szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját a kérelmezőnek kell megfizetni, amelyet a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

A szálláshely-üzemeltetési engedélyeztetési eljárásban – az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével – külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a szálláshely, valamint a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője.

Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatot hoz.

A határozatot közli

            • a kérelmezővel

            • az ügyfelekkel

            • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal

            • a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével

            • a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségével 

 

Az ügyintéző a jogerős határozat alapján az engedélyt kiadja és ezzel egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

 

Adatváltozás:

A szálláshely szolgáltató az engedély adattartalmában történő változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, megfelelő igazolás mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő 8 napon belül – az igazolás leadásával egyidejűleg – bejelenteni.

Bejelentett adatok módosításának illetéke: 

 - 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg amennyiben az adatváltozás a szálláshely-üzemeltetési engedélyről szóló igazolás adattartalmát érinti,

 - illetékmentes az eljárás, ha nem kell kiállítani új igazolást.

 

Statisztikai adatszolgáltatás:

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számára és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és azzal nem rendelkező vendégek szerinti bontásban.

 

Nyilvántartás:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § alapján a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi. Mályinka községben a szálláshely-üzemeltetési tevékenységet folytatók nyilvántartását az alábbiak szerint tesszük közzé:

Nyilvántartások

 

Kapcsolódó jogszabályok:

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.2O) Kormányrendelet