Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Ügyleírás:

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. A Mályinkán tevékenykedő kereskedők a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél tehetik ezt meg.

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.

A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében a bejelentés megtételéhez a Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély nyomtatványt kell kitölteni.

A bejelentés benyújtásakor mellékleteként csatolandó iratok:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével),

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

4. kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat: cégbejegyzés, aláírási címpéldány vagy vállalkozói igazolvány,

5. vásárlók könyve, melyet nyomtatvány boltban vásárolhatnak meg, 

6. 3.000 Ft-os illetékbélyeg

 

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet kell kitölteni.

Az engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolandó iratok:

1.) nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat benyújtása (tulajdoni lap kivételével),

2.) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

3.) közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

4.) kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító irat bemutatása: cégbejegyzés, aláírási címpéldány vagy vállalkozói igazolvány,

5.) vásárlók könyve, melyet nyomtatvány boltban vásárolhatnak meg, 

6.) 10.000 Ft-os illetékbélyeg,

7.) népegészségügyi közigazgatási szolgáltatási díj 1000 m2 alapterület alatt 26.000 forintos csekken befizetve.

 

A bejelentés és a működési engedély módosítása:

1.) A működési engedélyben bekövetkezett adatok módosításáért – a változások számára tekintet nélkül – 3000 forint illetéket kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény mellékletének XVII. pontja alapján. 

A működési engedélyben feltüntetett adatok a következők:

        - a kereskedő nevének változása, ide nem értve a kereskedő személyében bekövetkezett változást

        - a cégnév változás, 

        - a kereskedő székhelyének változása, 

        - a statisztikai számjel változása. 

2.) Új működési engedély köteles termék engedélyeztetése miatti módosítás illetéke 10.000 Ft, és szükséges a szolgáltatási díj befizetése is.

3.) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység kötelező adattartalmának módosítása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 26. pontja alapján. A tevékenységi körben történt változás esetén szükséges új kérelem benyújtása és  3000 forint illetéket megfizetése.

4.) A nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni "Kereskedelmi tevékenység nyitva tartás változásának bejelentése" nyomtatványon, illetékmentes.

5.) A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik annak egyidejű visszaadásával. A bejelentés illetékmentes.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi. Mályinka községben a kereskedelemi tevékenységet folytatók nyilvántartását az alábbiak szerint tesszük közzé:

Nyilvántartások

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet