Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Hagyatéki ügyek

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

 

Hagyatéki eljárásban az elhunyt állandó lakóhelye szerinti jegyző illetékes.

A hagyatéki eljárás hivatalból indul és illetékmentes.

A hagyatéki leltár felvételének határideje: 30 munkanap

 

Ügyleírás:

  • A halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát, a halálesetet anyakönyvező anyakönyvvezető az elhunyt lakóhelye szerint illetékes jegyzőjének megküldi.
  • A halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó írásban megkeresésre kerül, a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozattételre. A meghallgatás helyéről és idejéről idézést bocsátunk ki. Az idézésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség.

A leltárfelvételhez elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére.

  • Magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.

Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról jegyzőkönyvet készítünk.

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

 

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog.

2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és

-  a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat,

-  cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,

-  ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatók, 

-  nincs ismert örökös, 

- a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.

4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja.

5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

 

Mi a hagyatéki teher?

- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,

- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint  

- a hagyatéki eljárás költségei,

- az örökhagyó tartozásai,

- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,

- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

 

  • A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Az ingatlanok értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítvány adatai alapján tüntetjük fel. A leltárba felvett ingóságok értékére az öröklésben érdekeltek a tárgy általuk becsült értékének a megjelölésével nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló idézés tájékoztatást tartalmaz.
  • A hagyatéki leltárt a leltározás befejezését követően az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

 

A hagyaték átadása a közjegyző feladata. 

 

Kazincbarcikán 2 közjegyző működik, akik meghatározott rendben látják el feladatukat.

 

1. számú közjegyző

Dr. Sád Edvárd

Kazincbarcika, Rákóczi tér 3.

Tel.: 48/512-020

A páratlan hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.

(január, március, május, július, szeptember, november)

 

2. számú közjegyző

Dr. Fodor Richárd

Kazincbarcika, Szabadság tér 3.

Tel.: 48/512-032

A páros hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.

(február, április, június, augusztus, október, december)

 

Póthagyatéki eljárás

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy póthagyatéki eljárásnak van helye. Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható.

Illetékfizetési kötelezettség:

Póthagyatéki eljárásban az illeték mértéke 3.000 Ft.

Kedvezmények, mentességek: A póthagyatéki eljárásban az eljárás akkor illetékmentes, ha hivatalból indul.

Kérelemre induló póthagyatéki eljárás: Amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:

  • halotti anyakönyvi kivonat
  • ingatlan esetén: 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat

 

Kapcsolódó  jogszabályok:

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről