Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Anyakönyvi ügyek

Ügyintéző: Szabó Renáta anyakönyvvezető

E-mail: banorvatiph@gmail.com Tel.: 48/500-211, Fax: 48/500-212

Ügyfélfogadási idő:

Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal Bánhorváti Kirendeltsége
Bánhorváti, Szabadság út 146.

Hétfő: 7.30-16.00

Szerda: 7.30-17.30

Péntek: 7.30-12.00

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Születés anyakönyvezése

Ügyleírás:

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Illetékeség: születés helye szerinti anyakönyvvezető

Eljárás illetéke: Illetékmentes

Szükséges okiratok:

- Jegyzőkönyv születés bejelentéséről

- Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele) és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa

- Külföldi állampolgár (aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státussal) útlevele, és – amennyiben az anya házasságban él – a külföldi házassági okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat szintén hitelesített magyar nyelvű fordításban,ha az anya elvált, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása (Figyelem! Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el)

- Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben, és az apa a gyermeket magáénak elismerte)

- Házassági anyakönyvi kivonat, vagy más okirat, mely tartalmazza a gyermek születési családi nevére vonatkozó megállapodást (amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik)

 

Halálozás anyakönyvezése

Ügyleírás:

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy megbízás útján – temetkezési vállalat közbenjárásával – kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását. Az eljárás - beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítását -, illetékmentes. Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy okmányait bevonja, s továbbítja az Okmányirodának. Az okmányokat - a hozzátartozó külön kérésére – az illetékes Okmányiroda érvénytelenítés után visszajuttatja a hozzátartozó által megjelölt címre.

Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Eljárás illetéke: Illetékmentes

Szükséges okiratok:

- Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézeti halálesetkor az intézet állítja ki)

- Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya (az intézet vagy az orvos állítja ki)

- Az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. után kiállított vezetői engedély)

- Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány

- Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll) - Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

- Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas, és az bejelentő rendelkezésére áll)

Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota özvegy, és az a bejelentő rendelkezésére áll)

Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált, s az a bejelentő rendelkezésére áll)

A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs)

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.) Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált), illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat) Figyelem! Csak az Országos Fordító –és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el!

 

Házasságkötési szándék bejelentése

Ügyleírás:

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A  házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással. Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük. A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 6 hónapig érvényes. Amennyiben 6 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni. A házasságkötést megelőző eljárásnak (beleértve az első ízben kiállított házassági anyakönyvi kivonatot is) anyagi vonzata nincs. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi.

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Szükséges okiratok:

a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele

a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

házasulók születési anyakönyvi kivonata

a házasulandók családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okiratot kell bemutatni

elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről

özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okiratot kell bemutatni

külföldi állampolgárok esetében: tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni. Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség

 

Házassági név megváltoztatása

Ügyleírás:

Házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt. A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után  az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Szükséges okiratok:

- Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

- Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.

- Házassági anyakönyvi kivonat.

- Házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet

 

Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek

Szükséges okiratok:

Amennyiben már megszületett gyermekre tesznek apai elismerő nyilatkozatot, abban az esetben szükség van a szülők érvényes személyi azonosító okmányára, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatára.

Abban az esetben, ha születendő gyermekre történik az apai elismerés, úgy szükség van - a szülők személyi azonosító okmányain kívül - az anyának szakorvos (nőgyógyász) által kiállított igazolásra, melyben igazolja a szülés várható idejét.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Ügyleírás:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő szabályként személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18. életévüket betöltött személyek között jöhet létre. Ennek létrejöttéhez a feleknek fel kell keresniük az illetékes anyakönyvvezetőt, nyilatkozatokat kell tenniük, és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek fennállását Ez alkalommal az anyakönyvvezető –a felek kívánságát figyelembe véve - a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját is kitűzi. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között. Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő hat hónapon belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére – azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános és méltóságteljes, de a felek kérésére a nyilvánosságot mellőzni kell.

Illetékesség: a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerület, a megyei jogú város és a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi.

Szükséges okiratok:

- A bejelentéshez szükséges okmányok:

- a személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló érvényes okmányok (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya) születési anyakönyvi kivonat

- családi állapot igazolására szolgáló okmányok:

- elvált családi állapot esetén a megszűnt házasságról kiállított olyan házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, vagy a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat;

- özvegy családi állapot estén: az utolsó házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonat, amely megjegyzésként tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata

- elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről

- özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

- külföldi állampolgárok esetében: A nem magyar állampolgárnak a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékának bejelentésekor a személyes joga szerinti ország hatósága által kiállított tanúsítványt is be kell mutatnia. A tanúsítvány tartalmazza a nem magyar állampolgár/állampolgárok természetes személyazonosító adatait, az érintett személy/személyek állampolgárságát, lakcímét, családi állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatnak a rá vonatkozó jog szerint nincs akadálya.

Fontos! Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell bemutatni, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda  vagy a konzul végezhet el. A külföldi okiratok elfogadhatóságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket) 52. §. (2) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM rendelet

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény