Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Adó- és értékbizonyítvány

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület: Mályinka község közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 8 nap

Illeték mértéke:

- Termőföld értékesítése állam részére életjáradék fizetés ellenében – 4.000,- Ft

- Fiatalok otthonteremtési támogatásához – 4.000,- Ft

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

- Hagyatéki eljáráshoz – illetékmentes

- Gyámhatósági ügyekhez – illetékmentes

- Bírósági végrehajtói ügyekhez – illetékmentes

 

Ügyleírás:

A települési önkormányzat jegyzője az ügyfél kérelmére vagy valamely hatóság megkeresésére adó-és értékbizonyítványt állít ki.

Az adó- és értékbizonyítvány kiadása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
  • az eljárási illeték befizetésének igazolását

Szükséges dokumentumok:

Az ügyfél, a tanuk érvényes, személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmánya. Pl: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély.

 

Ki veheti igénybe?

- Az adott település területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy

- Adott település területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

- Ingatlanra vonatkozó ügy esetében, ha az ügy tárgyát képező ingatlan az adott település területén fekszik

- Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén, ha az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet az adott település területén gyakorolják vagy gyakorolni kívánják

- A jogellenes magatartást az adott település területén követték el

- Adott település területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt

- Adott település területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt

- Adott település nyilvántartása az adatot tartalmazza

 

Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az adó- és értékbizonyítvány hatósági bizonyítványnak minősül. A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha

- kiadása jogszabályba ütközik,

- az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,

- az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.

Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése