Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Idegenforgalmi adó

Ügyintéző: Boncsér Diána általános igazgatási és adóügyi előadó

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Ügyleírás:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Az idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól mentes:  

  1. a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  2. a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  3. a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése vagy a  településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetőségi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  4. aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, valamint a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója;
  5. az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

 

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

Az adó mértéke: 500 Ft/fő/vendégéjszaka.

 

Az idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett szedi be.


Az adó beszedésére  kötelezett:

  1. a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
  2. a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján az adóbeszedésre kötelezett szedi be.

 

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz, és az adót eddig az időpontig köteles megfizetni.

Letölthető dokumentumok:

Bevallás az idegenforgalmi adóról

Kitöltési útmutató a bevallási nyomtatványhoz

Kapcsolódó jogszabályok:

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról