Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Párlat adójeggyel kapcsolatos tájékoztatás

Mályinka Község Önkormányzata, 2016.01.18 08:11

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

3642 Bánhorváti Szabadság u.32.sz.

MÁLYINKAI KIRENDELTSÉG

3645 Mályinka, Rákóczi u. 5.sz., tel: 48/501-206

e-mail: malyinka.hivatal@gmail.com


Tisztelt Lakosok!

 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal levele alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVII. törvény, amely többek között módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény ( a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseit.

A módosítások következtében bevezetésre került a Párlat Adójegy, amely a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott, papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja. A párlat adójegyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei, illetve fővárosi adó- és vámigazgatóságai (továbbiakban: Igazgatóságok) fogják a kérelmezők részére kibocsájtani.

Párlat adójegy igénylése, kiadása:

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. A magánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor legalább 3500.- Forintot kell megfizetnie (tárgyévben első alkalommal legalább 5 db adójegyet kell igényelni). A Jöt. 67/A. § (5d) bekezdése alapján az adójegy kiadásáról a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot tájékoztatni kell az Igazgatóságoknak. Párlat adójegy kiadása abban az esetben valósulhat meg a magánfőzők részére, ha a desztillálóberendezéssel kapcsolatos információ az Igazgatóságok elektronikus nyilvántartásában megtalálható, vagy az önkormányzati adóhatósággal történt egyeztetés során az Igazgatóságok megállapítják, hogy a bejelentést a magánfőző megtette, és a jövedéki adót megfizette. Az adott évben legfeljebb 86 db párlat adójegy igényelhető. Amennyiben a tárgyévben korábban az igénylő részére kiadott párlat adójegyek mennyisége a feldolgozás alatt álló párlat adójegy megrendelőben szereplő mennyiséggel együtt meghaladja a 86 darabot, akkor- a párlat adójegy megrendelőben foglaltaknak részben helyt adva- a tárgyévben még kiadható párlat adójegyet ki kell adni az Igazgatóságoknak a magánfőzők részére. Amennyiben a tárgyévben a magánfőző korábban már átvett 86 db párlat adójegyet és ennek ellenére újabb párlat adójegy megrendelőt nyújt be, a párlat adójegy megrendelést el kell utasítania az Igazgatóságoknak.

A párlat adójegy megrendelő beszerezhető az Igazgatóságoknál papír alapon, továbbá- 2016. január 1-től letölthető lesz a NAV internetes honlapjáról elektronikus, illetve pdf formátumban (http:/nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).

Az Egységes Képviseleti Nyilvántartás 2016. január 1-jei bevezetését követően a magánszemélyek-ügyfélkapus jogosultságuk birtokában. előzetes vámhatósági regisztráció nélkül is be tudják nyújtani beadványaikat.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények, szakvélemény elkészítése:

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban- kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését- az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzött párlat jogsértő értékesítésén túl továbbra is vámhatóság jogosult az eljárás lefolytatására amennyiben:

  1.  a párlatot előállító természetes személy nem töltötte be a 18. életévet
  2. a természetes személy nem minősül gyümölcstermesztőnek,
  3. a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés űrtartalma a 100 litert meghaladja.

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó-és vámhatóságoknak, ha a jövedéki ügyben jogerősen-a 2016. január 1-jén hatályos- Jöt. 116/C. § szerinti bírság kerül kiszabásra. Az önkormányzati adóhatóság döntése alapján elkobzott jövedéki termék és/vagy desztillálóberendezés átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni két példányban, amelyből egy példányt az önkormányzat részére át kell adni. A jegyzőkönyvben felkell tüntetni a magánfőző adatait, akitől a termékeket az önkormányzati adóhatóság elkobozta, továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az elkobzásról szóló döntés egy példányát.

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá a Jöt. szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság megkeresése a párlat összetételének, fizikai-kémiai tulajdonságainak megismerésére irányul, abban az esetben a hatályos mintavételi szabályzat rendelkezési szerint a párlatból mintát kell venni, amelyet a NAV Szakértő Intézet (továbbiakban: Intézet) részére kell megküldeni. Az Intézet minta laboratóriumi vizsgálatát követően elkészíti a párlatra vonatkozó szakvéleményt és azt z illetékes Igazgatóságok útján megküldi a szakvéleményt kérő önkormányzati adóhatóság részére. Egyéb esetekben ( pl: desztillálóberendezés működésével, stb.) kapcsolatos megkeresés esetén az Igazgatóságoknak kell a szakvéleményt elkészíteni.

Párlattal kapcsolatos egyéb szabályok:

A magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár (italgyár,szeszfőzde) részére értékesíthető. Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Ez a szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy tövv magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

 

2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1.000,-forint ) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Az illetékes önkormányzat a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot.

Egyben tájékoztatom, hogy amennyiben további kérdés merül fel a magánfőzéssel, illetve a párlat zárjeggyel kapcsolatosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága Jövedéki Ellenőrzési Osztály munkatársai állnak rendelkezésre. (3525 Miskolc, Horváth Lajos u.17-19., tel.: 46/795-900)

 

                                                              Tisztelettel:

                                                                                                                          Dr. Szécsi Ottó s.k.

                                                                                                                                        jegyző